O společnosti

Vážení, vítáme vás na stránkách STL, jejichž cílem je poskytnutí co nejvíce informací a servisu odborné i laické (zejména dárcům krve a jejích složřek) veřejnosti. Interní část slouží k odborné diskusi členů STL k předloženým tématům a je na ní dále umístěn seznam členů společnosti. Výbor STL


Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických, které se zajímají o problematiku odběrů a zpracování krve a jejích složek a o využití přípravků z krve pro léčebné účely.

Společnost pro transfuzní lékařství je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Poslání a cíle

  • Stanovy Společnosti pro transfúzní lékařství České lékařské společnosti JEP
  • STL se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd, zejména transfuzního lékařství a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v oboru a usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů
  • STL se podílí na řešení otázek týkajících se řízení zdravotnictví a poskytování zdravotní péče a to zejména poskytováním odborných stanovisek v oboru transfuzního lékařství pro potřeby orgánů státní správy, zejména Ministerstvu zdravotnictví, i dalších organizací
  • STL dbá na dodržování etických zásad při odběru lidské krve, jejím zpracování na léčivé přípravky a při použití léčivých přípravků z krve
  • STL vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi odborného zaměření v České republice i v zahraničí

Z historie

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP vznikla jako samostatná společnost v r. 1994 při rozdělení Hematologicko-transfuzní společnosti ČLS JEP a na činnost této společnosti navazuje. Tradice společnosti tak nepřímo sahá do 50. let dvacátého století, kdy se odborníci sdružení do odborné společnosti podíleli na budování transfuzní služby v tehdejším Československu.


Odkaz na přihlášku do společnosti: Zde

Přihlásit se do privátní části webu