Historie sekce

3. 12. 1976 založena sekce SZP pro hematologii a transfuzní službu při Společnosti technických oborů ČLS JEP
1989 I. Celostátní konference laborantů a sester
1. 1. 1991 zánik Společnosti technických oborů ČLS JEP, přechod sekce SZP pro hematologii a transfuzní službu do Společnosti pro hematologii a krevní transfuzi ČLS JEP (SHKT ČLS JEP)
1. 1. 1994 zánik SHKT ČLS JEP a její rozdělení na Českou hematologickou společnost (ČHS) a Společnosti pro transfuzní lékařství (STL), v obou vznikají sekce SZP
2006 díky legislativě dochází ke změně názvu sekce SZP na sekci laborantů a sester

Během svého dlouholetého působení výbor sekce připravil nespočet odborných akcí, od roku 1989 je každým rokem organizována vícedenní konference s celostátní působností, vždy za hojné účasti. Díky laborantům a sestrám pracujícím v oboru bylo prezentováno velké množství sdělení s odbornou problematikou a to nejen formou přednášek, ale i posterů. Předávání zkušeností a nových poznatků je stále nedílnou součástí profesního života všech odborníků a to nejen v našem oboru.

Statut sekce

Sekce laborantů a sester byla ustavena 3. 12. 1976 (viz. historie sekce). Sdružuje laboranty a sestry pracující ve zdravotnictví v oboru transfuzního lékařství. Je odbornou sekcí Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a působí v souladu s jejími pravidly. Usiluje o další rozvoj a zkvalitnění práce v oboru transfuzního lékařství.

I. Cíle odborné sekce nelékařských zdravotnických pracovníků/laborantů a sester (dále jen sekce)

 1. Sdružovat zdravotní laboranty a všeobecné sestry v oboru transfuzního lékařství
 2. Spolupracovat se Společností pro transfuzní lékařství (dále jen STL) ČLS JEP, Transfuzní sekcí ČAS, Sekcí zdravotních laborantů ČAS a Českou asociací zdravotních laborantů ČAZL.
 3. Spolupracovat s výborem zdravotních laborantů České hematologické společnosti.
 4. Podílet se na řešení problémů týkajících se laborantů a sester, na jejich odborném růstu a dalším vzdělávání v oboru.
 5. Podporovat případnou vědecko- výzkumnou činnost v oboru.

II. Formy činnosti

 1. Ve spolupráci se STL ČLS JEP organizovat odborná pracovní setkání v regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku.
 2. Spolupracovat na dalším vzdělávání zdravotních laborantů a všeobecných sester s NCO NZO Brno.
 3. Společně se STL ČLS JEP spolupracovat se SEKK na způsobu kontroly kvality práce na pracovištích s transfuzní činností.
 4. Podporovat studijní pobyty a stáže členů v rámci České republiky i v zahraničí.
 5. Prostřednictvím delegovaných zástupců se účastnit výběrových, konkurzních, atestačních i dohodovacích řízení v rámci oboru transfuzní služby.
 6. Vykonávat poradenskou a expertní činnost v rámci oboru transfuzní služby.
 7. Informovat odbornou veřejnost o činnosti sekce prostřednictvím internetových stránek.

III. Členství

Sekce je určena pro všechny laboranty a sestry, kteří aktivně i pasivně pracují v oboru transfuzní služby a hlásí se k poslání a cílům STL

 • Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče výborem STL ČLS JEP a zaplacením členského příspěvku.
 • Řádné členství zaniká
  • vystoupením na základě písemného prohlášení
  • zrušením členství, především pro neplnění členských povinností
  • zánikem STL, pokud nemá nástupce
  • úmrtím člena
 • Práva řádného člena:
  • Účastnit se činnosti sekce.
  • Volit zástupce do výboru sekce a sám být volen.
  • Být informován o činnosti sekce a využívat její podpory a pomoci.
  • Obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na výbor sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.
 • Povinnosti řádného člena:
  • Dodržovat předpisy STL ČLS JEP.
  • Platit stanovené členské příspěvky.
  • Řádně vykonávat svěřené funkce.

IV. Organizační uspořádání, jednací řád a volební řád

 • Volební řád vychází ze stanov STL ČLS JEP.
 • Délka volebního období je čtyři roky.
 • Volby probíhají dle stanov STL ČLS JEP.
 • Do výboru sekce je zvoleno pět členů, dva s nejvyšším počtem hlasů se stanou členy výboru STL.
 • Členové výboru sekce si zvolí předsedu, místopředsedu a sekretáře.
 • Výborovou schůzi svolává předseda sekce dle potřeby. Členové výboru sekce laborantů a sester komunikují průběžně během roku pomocí e-mailů nebo telefonátů. Předseda je zároveň povinen svolat zasedání výboru sekce nejdéle do jednoho měsíce, pokud je o to požádán alespoň jedním členem výboru sekce.
 • Zápis ze schůzí zasílá všem členům výboru sekce a předsedovi STL ČLS JEP. Zápis je rovněž zveřejněn na internetových stránkách STL.

Výbor sekce je usnášení schopný při účasti nejméně 3 členů výboru sekce. Rozhodnutí a závěry výboru sekce jsou přijímány hlasováním, k přijetí je potřebná nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

Změna a úpravy statutu

Změnu statutu může navrhnout každý člen výboru sekce. Změna musí být projednána na nejbližším zasedání výboru sekce a závěr je písemně zaznamenán v zápisu z jednání a rozeslán všem členům. Ke změně statutu sekce dochází v případech, kdy se změnou souhlasí nejméně tři členové výboru sekce a změna statutu je v souladu se Stanovami STL.

V případě, že změna je odsouhlasena nejméně třemi členy výboru a je v rozporu se Stanovami STL, podají členové výboru návrh na změnu Stanov STL.

Zánik sekce

Sekce zaniká rozhodnutím výboru STL ČLS JEP na návrh výboru STL ČLS JEP.

Výbor sekce

Předseda: Miroslava Králová
ÚHKT Praha, U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2
tel. 221 977 203, e-mail: Miroslava.Kralova@uhkt.cz
Místopředseda: Mgr. Marcela Carbolová
tel. 597 374 465, e-mail: marcela.carbolova@fno.cz
FN Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
Sekretář: Ing. Miroslava Kricnerová
ÚVN Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6
tel: 973 203 451, e-mail:miroslava.kricnerova@uvn.cz
Členové: Bc. Iveta Míková
EUROPLASMA s.r.o., Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4
tel. 272 075 555, e-mail: I.Mikova@europlasma.cz
Bc. Dagmar Mrázková
FN Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
tel. 604 514 363, e-mail: dagmar.mrazkova@fno.cz

Vzdělávání

Celoživotní vzdělávání dle zákona 96/2004 Sb.

Za celoživotní vzdělávání je považováno průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků. Jedná se o prohlubování kvalifikace. Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky.

Formy celoživotního vzdělávání jsou:

 • specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka
 • certifikované kurzy
 • inovační kurzy
 • odborné stáže v akreditovaných zařízeních
 • účast na školicích akcích, odborných konferencích, kongresech nebo sympoziích
 • publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, kromě činnosti, která je předmětem výkonu povolání na základě pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu, nebo
 • samostatné studium odborné literatury

Za celoživotní vzdělávání se považuje také studium navazujících vysokoškolských studijních programů.

Plnění celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému. Vyhláška č. 423/2004 stanoví počty kreditů u jednotlivých forem celoživotního vzdělávání a je závazná pro všechny pořadatele akcí celoživotního vzdělávání. Na www stránkách MZ ČR a NCO NZO jsou uvedena profesní sdružení, která mohou vydávat souhlasné stanovisko pro pořádání akcí celoživotního vzdělávání a na základě vydaného souhlasného stanoviska je možné přidělit kredity. Pro nelékařská zdravotnická povolání - zákon 96/2004 Sb. platí pouze kreditní systém vyhlášky 423/2004.

Specializační vzdělávání – zdravotní laborant pro Klinickou hematologii a transfuzní službu

Rámcový vzdělávací program pro získání specializované způsobilosti v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba podle NV 31/2010 Sb.

Vstupní podmínky:

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta dle zákona č. 96/2004 Sb. § 9

Součástí přihlášky do specializačního vzdělávání jsou i úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti. Příjmem přihlášek bylo MZ ČR pověřeno NCO NZO. Zákon stanoví, že žadatel musí být zařazen do specializačního vzdělávání do 30 dnů po přijetí přihlášky. Po zařazení do specializačního oboru je nutné splnit podmínku 12 měsíců výkonu povolání v oboru specializace a pak následuje studium akreditovaného vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti. Celková optimální délka studia je 18 - 24 měsíců a je dotována 156 kredity.

Specializační vzdělávání je uskutečňováno modulovým způsobem. NCO NZO žádá o akreditaci na teoretickou část vzdělávacího programu. Na praktickou část vzdělávacího programu se může akreditovat pouze poskytovatel zdravotní péče, nikoliv NCO NZO.

Rozvržení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba
Kód Typ Název Rozsah Počet kreditů
ZM P Organizačně provozní problematika klinických laboratoří 1 týden T – 40 hod 20 (á 4 kredity/den)
OM 1 P Klinická hematologie 1 týden T – 40 hod
3,5 týdne Pr – 140 hod
20 (á 4 kredity/den)
18 (á 1 kredity/den)
OM 2 P Transfuzní služba 1 týden T – 40 hod
3,5 týdne Pr – 140 hod
20 (á 4 kredity/den)
18 (á 1 kredity/den)
OM 3 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení 1 týden Pr na AZ – 40 hod 15 (á 3 kredit/den)
P Odborná písemná práce 120 hodin Pr 45
T – teorie ∑ 120 hod
Pr – praxe ∑ 400 hod
Pr – AZ ∑ 40 hod
Celkem 560 hodin 156 kreditů

Vysvětlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti

Zápisy z výboru

Zápisy z výboru SLS najdete zde.

Obsahový rozcestník

O společnosti

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů a ostatních pracovníků ve zdra...
Zobrazit

Doporučené postupy

Doporučené postupy Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP v otázkách dárcovství krve, různých vyšetření možných kontraindikací i o...
Zobrazit

Legislativní normy

Ucelený seznam zákonů, věstníků, vyhlášek a metodických pokynů ke stažení v PDF.
Zobrazit

Výbor STL

Složení výboru STL 2022
Zobrazit

Sekce SLS

Historie sekce
Zobrazit

Stanovy a volební řád

Stanovy a volební řád STL ke stažení v PDF
Zobrazit