2. října 2019

Společnost

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. právnických osob, které se zajímají o problematiku odběrů a zpracování krve a jejích složek a o využití přípravků z krve pro léčebné účely.

Společnost pro transfuzní lékařství je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Poslání a cíle

  • STL se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd, zejména transfuzního lékařství a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v oboru a usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů
  • STL se podílí na řešení otázek týkajících se řízení zdravotnictví a poskytování zdravotní péče a to zejména poskytováním odborných stanovisek v oboru transfuzního lékařství pro potřeby orgánů státní správy, zejména Ministerstva zdravotnictví, i dalších organizací
  • STL dbá na dodržování etických zásad při odběru lidské krve, jejím zpracování na léčivé přípravky a při použití léčivých přípravků z krve
  • STL vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi odborného zaměření v České republice i v zahraničí

Stanovy a volební řád STL

Z historie

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP vznikla jako samostatná společnost v r. 1994 po rozdělení Hematologicko-transfuzní společnosti ČLS JEP a na činnost této společnosti navazuje. Tradice společnosti tak nepřímo sahá do 50. let dvacátého století, kdy se odborníci sdružení do odborné společnosti podíleli na budování transfuzní služby v tehdejším Československu.